ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στους αγώνες και στις προπονήσεις θα πρέπει να έχετε θεωρημένο Δ.Α.Ι. για το τρέχων έτος καθώς και θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή!

Εγγραφές και Δικαιολογητικά

Για να γίνετε αθλητές της Ελληνικής Λέσχης Πρακτικής Σκοποβολής:

1) Αίτηση-Έντυπα (παρέχονται από το Σύλλογο).- Προκειμένου περί ανηλίκων (άνω των 12 ετών), απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση - Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και των δύο γονέων.2) 4 φωτογραφίες έγχρωμες (3x3) και μία (1) φωτογραφία ηλεκτρονική.3) 2 φωτοτυπίες του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.4) Ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο με συνημμένο καρδιογράφημα και θεώρηση κάρτας υγείας αθλητή η οποία παρέχεται από το Σύλλογο.5) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης η οποία εκδίδεται από Κ.Ε.Π. ή το δικαστικό μέγαρο (Δεν απαιτείται για ένστολους).

Ετήσια Συνδρομή

Ετήσια συνδρομή 130€.Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου ή στο σκοπευτήριο ή κατάθεση στην Εθνική ΤράπεζαΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 213/004192-03IBAN: GR51 0110 2130 0000 2130 0419 203 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ

1) Βεβαίωση από την ΣΚ.Ο.Ε. (απαιτούνται 15 αγώνες ανά 3ετία) και κατάθεση στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε του ποσού των 60,00€ (αριθμός IBAN ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231 )2) Γνωμάτευση ψυχιάτρου.3) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.4) Αίτηση στο κατά τόπον Τμήμα Ασφαλείας.5) Παράβολα 25,20€ (κωδικός 6024) + 2,04€ (κωδικός 6025) τα οποία εκδίδονται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο. (www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm )6) 3 φωτογραφίες έγχρωμες.7) Σε περίπτωση ύπαρξης αδείας αγοράς φυσιγγίων, τα φυσίγγια θα πρέπει να έχουν καταναλωθεί πριν την λήξη τη αδείας οπλοκατοχής.8) ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 2,04€ με κωδικό 6025).9) Η όλη διαδικασία για την ανανέωση της τριετίας πρέπει να αρχίσει τουλάχιστον 4 μήνες πριν τη λήξη της άδειας οπλοκατοχής με κατάθεση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών στο κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ ο τελευταίος αγώνας εμφανίζεται μετά από δύο (2) μήνες στην βεβαίωση αγώνων της ΣΚ.Ο.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ !!!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ

1) Βεβαίωση παραγγελίας αγοράς όπλου από τον έμπορο.2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (E.T.E) 60,00€ στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. (αριθμός IBAN ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231 ).3) Βεβαίωση αγώνων από την ΣΚ.Ο.Ε. (γίνεται αίτηση γι αυτήν από το Σύλλογο).4) Γνωμάτευση από ψυχίατρο.5) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.6) 4 φωτογραφίες έγχρωμες.7) Φωτοτυπία Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.).8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (RED DOT) ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

1. Για την αγορά σκοπευτικών διόπτρων, σκοπευτικών βοηθημάτων ερυθράς ή πράσινης κουκίδας (red/green dot) και πάσης φύσεως ηλεκτροοπτικών ή ηλεκτρονικών σκοπευτικών βοηθημάτων προς άσκηση των ενδιαφερομένων στη σκοποβολή απαιτούνται:α. Αίτηση του ενδιαφερομένου με τα χαρακτηριστικά (μάρκα, μοντέλο) του σκοπευτικού βοηθήματος.β. Φωτοτυπία Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) σε ισχύ.γ. Βεβαίωση ή δελτίο παραγγελίας του εμπόρου ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή εκείνου που παραχωρεί ή μεταβιβάζει, αν η αγορά γίνει από αθλητή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αγοράς σκοπευτικών βοηθημάτων εκδίδεται από τις Υποδιευθύνσεις - Τμήματα Ασφαλείας και όπου δεν υφίστανται, από τα Αστυνομικά Τμήματα της έδρας του τόπου μόνιμης κατοικίας του αθλητή.Για την κατοχή των σκοπευτικών βοηθημάτων τουπαρόντος δεν απαιτείται άδεια και δύνανται να χρησιμοποιούνται σε όλα τα νομίμως κατεχόμενα όπλα.2. Για την αγορά γεμιστήρων όπλων σκοποβολής, απαιτούνται:α. α. Αίτηση του ενδιαφερομένου με τα χαρακτηριστικά του/των γεμιστήρα/ρων,β. Φωτοτυπία Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) σε ισχύ,γ. Φωτοτυπία της άδειας κατοχής και οπλοφορίας από την οποία να προκύπτει ότι ο γεμιστήρας (ή οι γεμιστήρες) που δύναται να προμηθευθεί είναι συμβατός/οί μεκατεχόμενο/α από αυτόν όπλο/α.δ. Βεβαίωση παραγγελίας εμπόρου ή Υπεύθυνης Δήλωσης πωλητή αν η αγορά γίνει από ιδιώτη. Σε περίπτωση που η αγορά επιπλέον γεμιστήρων σκοπευτικών πυροβόλων όπλων γίνει με την αρχική αίτηση αγοράς όπλου σκοποβολής, τότε αυτές περιγράφονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και στην βεβαίωση παραγγελίας του εμπόρου μαζί με το όπλο ή τα όπλα που επιθυμεί να προμηθευθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αγοράς εκδίδεται από τις αρμόδιες Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα. Για την κατοχή γεμιστήρων δεν απαιτείται άδεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

1) Φωτοτυπία άδειας οπλοκατοχής του πωλητή.2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (E.T.E) 60,00€ στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. (αριθμός IBAN ΣΚ.Ο.Ε.: GR 1701100800000008048056231 ).3) Βεβαίωση αγώνων από την ΣΚ.Ο.Ε. (γίνεται αίτηση γι αυτήν από το Σύλλογο).4) Γνωμάτευση από ψυχίατρο.5) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.6) 4 φωτογραφίες έγχρωμες.7) Φωτοτυπία Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.).8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.9) Απαραίτητο είναι και ο πωλητής να βγάλει αντίστοιχη άδεια πώλησης για το όπλο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΠΛΟΥ

1) Απαιτούνται όλα τα ανωτέρω (εκτός των 4 φωτογραφιών) και επιπλέον φωτοτυπία της άδειας οπλοκατοχής.2) Απαιτούνται 8 αγώνες εντός 12 μηνών από την απόκτηση πρώτου όπλου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

1) Εάν είναι η πρώτη φορά απαιτείται:- Βεβαίωση από τον Σύλλογο του σκοπευτή. - Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει να δικαιολογήσει προηγούμενη κατανάλωση φυσιγγίων.2) Για τις επόμενες αγορές φυσιγγιών απαιτείται:- Βεβαίωση από τον Σύλλογο του σκοπευτή.- Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το που και πότε κατανάλωσε τα φυσίγγια που αγόρασε με την προηγούμενη άδεια αγοράς. (Τόπος, χρόνος και ποσότητα κατανάλωσης κατά διαμέτρημα).3) Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, για την παραλαβή της εκδοθείσας άδειας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 2,04€ (κωδικός 6025).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Για την εγγραφή αλλοδαπών αθλητών στο σύλλογο απαιτείται ότι προβλέπεται και για τους ημεδαπούς αθλητές , όπως περιγράφεται παραπάνω και επιπλέον:1) Φωτοτυπία Διαβατηρίου.2) Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ από ΣΚ.Ο.Ε.

Κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με ΙΒΑΝ: GR 1701100800000008048056231.- Ποσό μεταγραφής 80€.- Ποσό διαγραφής 120€. ( Δικαιούχος: ΣΚ.Ο.Ε., Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο & Αριθμό Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Α.Δ.Α.Ι.)

ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

1) Καρδιολόγος: ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ Νεκτάριος, Εθν. Αμύνης 30, Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310250875, Κιν. 6973613009.2) Ψυχίατρος: ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημήτριος, Π. Μελά 35, Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310231125, Κιν. 6932281778.3) Ψυχίατρος: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νέστορας, Πλατεία Συντριβανίου 4, 6ος όροφος Θεσ/νίκη, Τηλ. 2313056800, Κιν. 6984502999.4) Παθολόγοι:α) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μενέλαος κιν. 6955667055,β) ΜΥΛΩΝΑΣ Αργύριος, Σταύρου Γεωργίου 10, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310224077, (ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ , ώρες 18:00-21:00)